LAWNCH PRIVACYVERKLARING

LAWNCH gebruikt de website www.lawnch.nl.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens door LAWNCH. Het beschrijft op welke wijze in onze dienstverlening persoonsgegevens worden beheerd. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming met inbegrip van EU verordening 2016/679 van 27 april 2016 (ook wel bekend als Algemene verordening gegevensbescherming of AVG). Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en zullen enkel worden doorgegeven aan de bovengenoemde vennootschappen of aan derde-toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld service providers.

Deze Privacyverklaring wordt periodiek herzien.

Op welke wijze gebruikt LAWNCH uw persoonsgegevens?

Als u ons vragen of verzoeken voorlegt of anderszins gebruik maakt van onze dienstverlening worden uw persoonsgegevens gebruikt om daaraan gevolg te kunnen geven.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt voor administratieve doeleinden.

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan bovengenoemde vennootschappen.

Doelen en grondslagen

LAWNCH gebruikt uw persoonsgegevens om haar diensten te kunnen verrichten en deze te kunnen verbeteren.

LAWNCH verwerkt uw persoonsgegevens op de grondslag dat verwerking noodzakelijk is om de overeenkomst van opdracht te kunnen uitvoeren of aangaan.

LAWNCH kan persoonsgegevens ook verwerken op de grondslag dat de verwerking noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van zichzelf te behartigen. Deze gerechtvaardigde belangen bestaan uit het gebruik van persoonsgegevens voor marketing en advertentieactiviteiten, om fraude te voorkomen, te ontdekken, tegen te gaan en te onderzoeken c.q. om deze persoonsgegevens daartoe te delen met bovengenoemde partijen. 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat zulks nodig is voor de hiervoor in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden met een maximum van zeven jaren. Zodra het bewaren van de persoonsgegevens niet langer vereist of nodig is zullen deze worden vernietigd.

Beveiliging

LAWNCH beveiligt persoonsgegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers, verwerkersovereenkomsten met derde-leveranciers en fysieke toegangsbeperking.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU.

Uw rechten

LAWNCH tracht persoonsgegevens zo up to date mogelijk te houden. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en zich over de verwerking ervan te laten informeren. In het algemeen heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren, wissen of de verwerking ervan te beperken, alsmede – indien van toepassing – uw verleende toestemming in te trekken. U heeft het recht de persoonsgegevens te laten overdragen, alsook het recht van verzet bij verwerking ten behoeve van direct marketing.

Als u vragen of klachten heeft over deze Privacyverklaring, als u inzage wilt hebben in de persoonsgegevens die door LAWNCH worden verwerkt of als u persoonsgegevens wilt vernieuwen, corrigeren of verwijderen, kunt u uw verzoek mailen naar info@lawnch.nl of per post sturen aan de voor de verwerking verantwoordelijke vennootschap zoals hierboven genoemd.

Als u meent dat uw rechten als betrokkene zijn geschonden heeft u daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.