ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. LAWNCH is de handelsnaam en het merk van Van Roeyen Advocatuur B.V. (Kamer van Koophandel nummer 77692330).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van en alle overeenkomsten met LAWNCH. De algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen ook worden geraadpleegd op de website van LAWNCH (www.lawnch.nl).
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op diensten verleend door derden met wie LAWNCH een managementovereenkomst heeft of heeft gehad en/of die voor LAWNCH werkzaamheden verrichten of hebben verricht, ongeacht op welke (contractuele) voet deze werkzaamheden zijn of worden verricht.
 4. Indien de dienstverlening door LAWNCH is vastgelegd in een opdrachtbevestiging, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op deze dienstverlening.
 5. Artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend door de cliënt te zijn verstrekt en door LAWNCH te zijn aanvaard en te worden uitgevoerd.
 6. De dienstverlening door LAWNCH kan uitsluitend plaatsvinden indien cliënt LAWNCH deugdelijk informeert over zijn doelstellingen en onmiddellijk voorziet van de informatie die LAWNCH nodig heeft om haar diensten te verlenen.
 7. LAWNCH voert de dienstverlening uitsluitend uit ten behoeve van cliënt en niet voor derden. Derden kunnen zich niet baseren op de resultaten van de aan cliënt verleende diensten en evenmin enig recht ontlenen aan de (uitvoering) van de dienstverlening en de resultaten daarvan.
 8. Client vrijwaart LAWNCH tegen alle aanspraken van derden verband houdend met de door LAWNCH voor cliënt verrichte werkzaamheden.
 9. Wijzigingen in wet- en regelgeving die plaatsvinden nadat de dienstverlening is verricht, verplichten LAWNCH niet om cliënt te adviseren over deze wijzigingen of tot aanvullende dienstverlening, waarbij deze wijzigingen in acht worden genomen.
 10. LAWNCH is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door LAWNCH bij de dienstverlening voor cliënt ingeschakelde derden (zoals deurwaarders, specialisten, accountants). LAWNCH is gerechtigd om namens cliënt door derden gehanteerde voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden. Het staat LAWNCH vrij de door haar ingeschakelde derden zelf te kiezen, tenzij het gangbaar of redelijk is om deze derden in te schakelen in overleg met cliënt. Cliënt aanvaardt dat LAWNCH gerechtigd is vertrouwelijke informatie in relatie tot cliënt te delen met derden, meer in het bijzonder de hiervoor uitdrukkelijk genoemde derden.
 11. Op grond van de geldende regelgeving (waaronder de Wwft) is LAWNCH verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de autoriteiten te melden. Client bevestigt hiermee bekend te zijn en hiervoor voor zover nodig bij voorbaat toestemming te geven. Tevens vrijwaart cliënt LAWNCH voor aanspraken van derden tegen LAWNCH die verband houden met een ten onrechte gedane melding in dit kader.
 12. De aansprakelijkheid van LAWNCH is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de door LAWNCH afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst voor rekening van LAWNCH komt. Indien om welke reden dan ook de bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van LAWNCH beperkt tot een bedrag ad EUR 10.000,-, dan wel indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan EUR 10.000,- exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van EUR 20.000,-. LAWNCH is niet aansprakelijk voor enige schade die op welke wijze ook het gevolg is van de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde. Iedere aanspraak op schadevergoeding (ook voor wat betreft het bedrag van het eigen risico) vervalt indien LAWNCH niet van deze aanspraak schriftelijk op de hoogte is gesteld binnen zes maanden nadat cliënt bekend is geraakt met deze aanspraak. Bij LAWNCH betrokken natuurlijke personen zijn gerechtigd zich op dezelfde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid te beroepen als LAWNCH.
 13. Cliënt is aan LAWNCH voor de verleende diensten een honorarium verschuldigd, vermeerderd met eventuele verschotten en omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door LAWNCH vast te stellen uurtarieven. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Cliënt aanvaardt dat LAWNCH haar tarieven kan wijzigen.
 14. LAWNCH declareert in beginsel maandelijks. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. LAWNCH mag de uitvoering van al haar werkzaamheden opschorten of beëindigen indien openstaande facturen niet volledig zijn betaald binnen veertien dagen na de factuurdatum. LAWNCH sluit iedere aansprakelijkheid uit voor verlies en/of schade voortvloeiende uit het opschorten of beëindigen van de werkzaamheden. Bij gebreke van betaling binnen de geldende termijn, is cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is cliënt aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien betaling na aanmaning uitblijft is LAWNCH gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij cliënt in rekening te brengen. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel als opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012,141 en 142).
 15. LAWNCH is gerechtigd eventueel betaalde voorschotten te verrekenen met de openstaande declaratie(s).
 16. LAWNCH behoudt zich alle intellectuele- en overige eigendomsrechten voor op alle werken en overige zaken die in verband met de uitvoering van haar werkzaamheden worden ontwikkeld, ontworpen, gegenereerd of gecreëerd, met inbegrip van alle verslagen, schriftelijke adviezen, documenten, gegevens, kennis- en werkdocumenten en alle overige materialen en documenten die cliënt van LAWNCH ontvangt.
 17. LAWNCH heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan cliënt en/of derden, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een door LAWNCH behandelde kwestie.
 18. Op de dienstverlening door LAWNCH is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd om eventuele geschillen te beslechten, maar LAWNCH houdt zich het recht voor om procedures voor een andere bevoegde rechter te starten.